Späť na hlavnú stránku

Všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

djay, s. r. o. so sídlom Komenského 1438/10 Modra 900 01, IČO: 47 443 111, DIČ: 2023885017, resgistrácia Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  92827/B (ďalej len „DJAY“)

 

Preambula

 DJAY spravuje databázu vykonávateľov, sprostredkúva služby vykonávateľov a / alebo prenajíma technické zariadenia nájomcom (objednávateľom). Objednávateľ má možnosť si prostredníctvom databázy DJAY objednať služby vykonávateľov a / alebo prenajať si technické zariadenie.
Všeobecné obchodné podmienky DJAY (ďalej v texte „VOP“) upravujú práva a povinnosti Objednávateľa, Vykonávateľa a DJAY a zásady právneho vzťahu a / alebo právnych vzťahov medzi nimi. Sú záväzné pre všetky strany právneho vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

           

Článok I.
Definície a pojmy

Pre účely týchto VOP a právnych vzťahov medzi Objednávateľom, Vykonávateľom a DJAY sa použijú nižšie uvedené definície a pojmy s nasledujúcim významom:

1.1       Objednávateľ je právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá využila služby poskytované DJAY alebo sa registrovala na internetovej stránke, súhlasila s VOP DJAY, so spracovaním a poskytnutím osobných údajov. Za právnickú osobu v právnom postavení objednávateľa koná jej štatutárny orgán alebo osoba na to splnomocnená.

1.2       Vykonávateľ je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba registrovaná ako vykonávateľ na internetovej stránke. Vykonávateľom môže byť diskotekár (DJ), hudobná kapela, spevák, moderátor, fotograf, kameraman, prípadne iný poskytovateľ služieb registrovaný na portáli DJAY.

1.3       Internetová stránka DJAY je djay.sk, prípadne iná adresa internetovej stránky patriaca DJAY.  

1.4       Registrácia. Registráciou je úplné vyplnenie elektronického formulára obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o objednávateľovi a / alebo vykonávateľovi vrátane osobných údajov na internetovej stránke. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia je nevyhnutnou podmienkou k sprístupneniu možnosti využívať služby DJAY. Registrácia je bezplatná. Objednávateľ ako i vykonávateľ si pri registrácii zvolí prihlasovacie meno (login) a heslo na základe ktorých sa môže prihlásiť na internetovej stránky. DJAY nezodpovedá za zneužitie prihlasovacích údajov treťou osobou. DJAY nezodpovedá za stratu, resp. sprístupnenie prihlasovacích údajov registrovaných užívateľov tretej osobe. Registrovaný užívateľ je povinný chrániť si svoje prihlasovacie údaje a v prípade podozrenia zo zneužitia je povinný tieto zmeniť.

            Po procese registrácie nasleduje proces overenia údajov. Proces overenia údajov prebehne tak, že Objednávateľ, resp. Vykonávateľ zašle na adresu sídla DJAY vlastnoručne podpísanú zmluvu, ktorej súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky. DJAY je oprávnený vykonávať overovanie údajov aj inými spôsobmi, ktoré bude v danom okamihu považovať za vhodné. Pokým nedôjde k úspešnému dokončeniu procesu overenia totožnosti, zobrazuje sa v profile užívateľa poznámka „neoverený užívateľ“, po úspešnom overení totožnosti sa zobrazuje v profile užívateľa poznámka „overený užívateľ“.

1.5.1     Sprostredkovateľský poplatok (provízia)je odplata, ktorú Objednávateľ zaplatí za služby poskytnuté mu DJAY. Sprostredkovateľský poplatok sa odpočítava z kreditu, ktorý si Objednávateľ zakúpi vopred od DJAY. Sprostredkovateľský poplatok nezahŕňa odplatu (honorár) Vykonávateľovi za poskytnutie jeho služieb. Výška sprostredkovateľského poplatku je zverejnená ne webovom sídle DJAY.

1.5.2     Kredit je peňažná čiastka, ktorú si Objednávateľ zakúpi od DJAY a ktorá ho oprávňuje na využívanie platených služieb DJAY a ktorým disponuje Objednávateľ. Kupovanie kreditu sa vykonáva prostredníctvom služby TRUST pay na účet DJAY. Kurz kreditu voči mene EURO je stanovený v cenníku zverejnenom na webovom sídle DJAY.

1.6       Bonusy a zľavy sú bonusové služby a zľavy určené výlučne len pre objednávateľa, ktorý je registrovaný na internetovej stránke. Konkrétne zľavy a bonusy ako i podmienky pre ich uplatnenie sú uvedené na internetovej stránke.

 

Článok II.
Práva a povinnosti DJAY

2.1       DJAY prevádzkuje internetovú stránku, na ktorej sú registrovaní vykonávatelia a objednávatelia.

2.2       DJAY sprostredkúva vykonanie služieb vykonávateľmi pre objednávateľov. DJAY je prenajímateľom technických zariadení pre objednávateľov podľa ponuky uvedenej na internetovej stránke.

2.3       DJAY sa zaväzuje pre Objednávateľa na základe jeho záväznej objednávky vyvíjať činnosť, aby mal príležitosť uzatvoriť s konkrétnym Vykonávateľom zmluvu, predmetom ktorej budú pre neho poskytnutie služieb konkrétneho Vykonávateľa podľa jeho dostupnosti. Pokiaľ je konkrétny Vykonávateľ dostupný v Objednávateľom určený čas a na určené miesto, zašle DJAY potvrdenú záväznú objednávku e-mailom na adresy Objednávateľa a Vykonávateľa.

2.4       DJAY je povinný pre potrebu Objednávateľa alebo Vykonávateľa uschovať doklady, ktoré nadobudol v súvislosti so svojou činnosťou, a to po dobu, po ktorú môžu byť tieto doklady významné pre ochranu záujmov Objednávateľa alebo Vykonávateľa, najviac však po dobu 5 rokov.

 

Článok III.
Práva a povinnosti Objednávateľa

3.1       Objednávateľ je povinný pred vykonaním objednávky sa zaregistrovať na internetovej stránke. K sprístupneniu možnosti Objednávateľa využívať služby dochádza na základe jeho registrácie.  Registrácia Objednávateľa tiež zahŕňa:

            3.1.1     vyhlásenie potvrdzujúce, že sa Objednávateľ oboznámil a súhlasí s týmito VOP, 

3.1.2     udelenie súhlasu so spracovaním a poskytnutím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely DJAY, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaj tretej osoby, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená a súhlasí s postupmi, právami a povinnosťami upravenými v týchto VOP;

            3.1.3     vyhlásenie, že všetky údaje uvedené objednávateľom DJAY sú pravdivé.

            3.1.4     overenie údajov osoby vystupujúcej za objednávateľa.

3.2       Objednávateľ má právo podľa ponuky registrovaných Vykonávateľov na djay.sk, prípadne na stránke podľa čl. 1.3, si vybrať konkrétneho Vykonávateľa, príp. prenajať si konkrétne technické zariadenie a zaslať záväznú objednávku DJAY a to formou formulára zverejneného na djay.sk, prípadne na stránke podľa čl. 1.3.

3.3       Objednávateľ môže vykonať čiastkové zmeny v objednávke, resp. zrušiť objednávku najneskôr do 48 hodín od uskutočnenia objednávky. V prípade zrušenia objednávky Objednávateľom do 48 hodín od uskutočnenia objednávky má Objednávateľ nárok na vrátenie sprostredkovateľskej odmeny vo forme kreditu. Po uplynutí 48 hodín od uskutočnenia objednávky je možné zo strany Objednávateľa stornovať objednávku, prípadne ju upravovať prostredníctvom helpdesk DJAY, to všetko bez právneho nároku na vrátenie sprostredkovateľskej odmeny, resp. bez zbavenia sa povinnosti na úhradu odmeny, nákladov prípadne škody Vykonávateľa.

3.4       Objednávateľ je viazaný svojou záväznou objednávkou a to až do momentu, pokiaľ zo strany DJAY nebude vyrozumený o nedostupnosti konkrétneho Vykonávateľa, resp. technického zariadenia podľa svojich požiadaviek uvedených v záväznej objednávke, pokiaľ v týchto VOP nie je uvedené inak. Pod viazanosťou objednávkou sa rozumie, nemožnosť výpovede a / alebo odstúpenia od objednávky zo strany Objednávateľa.       

3.5       Objednávateľ je povinný uhradiť DJAY jeho sprostredkovateľský poplatok po dokončení záväznej objednávky. Platba sprostredkovateľského poplatku prebehne jeho  zrazením (započítaním) zo zaplateného kreditu DJAY.

3.6       Objednávateľ je povinný uhradiť odmenu za vykonané služby Vykonávateľovi bezodkladne po poskytnutí služby podľa vzájomnej dohody, inak v hotovosti. Ak Objednávateľ zruší potvrdenú záväznú objednávku a / alebo neumožní poskytnúť objednanú službu Vykonávateľovi, zaväzuje sa zaplatiť DJAY zmluvnú pokutu vo výške odmeny Vykonávateľa, pričom nárok na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

3.7       Objednávateľ je povinný vystaviť Vykonávateľovi doklad o uhradení odmeny, ktorý však neslúži na daňové účely.

Vykonávateľom podpísaný doklad o prijatí odmeny za vykonané služby je Objednávateľ povinný uchovať počas nasledujúcich piatich rokov a na požiadanie DJAY tento doklad bezodkladne predložiť v písomnej podobe (prípadne podľa požiadavky DJAY v naskenovanej podobe).

3.8       Objednávateľ je povinný včas informovať DJAY o všetkých skutočnostiach potrebných na zabezpečenie úspešného plnenia povinností DJAY a Vykonávateľa. Objednávateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť Vykonávateľovi a DJAY za účelom vykonania objednaných služieb.

3.9       Objednávateľ je po poskytnutí služby Vykonávateľom povinný bezodkladne, najneskôr však do dvoch týždňov od poskytnutia služby Vykonávateľom, pravdivo vyplniť údajový formulár o danej službe, týkajúci sa najmä spokojnosti (feedback, hodnotenie), platby odmeny a iných informácií  v ňom obsiahnutých. V prípade dodržania tohto ustanovenia vyplatí DJAY Objednávateľovi odmenu 1 kredit.

 

Článok IV.
Práva a povinnosti Vykonávateľa

4.1       Vykonávateľ je povinný zaregistrovať sa na internetovej stránke. K sprístupneniu možnosti objednať si jeho služby dochádza na základe registrácie.  Registrácia Vykonávateľa tiež zahŕňa:

            4.1.1     vyhlásenie potvrdzujúce, že sa Vykonávateľ oboznámil a súhlasí s týmito VOP,  

4.1.2     udelenie súhlasu so spracovaním a poskytnutím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely DJAY, a v prípade, ak Vykonávateľ uvádza aj údaj tretej osoby, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená a súhlasí s postupmi, právami a povinnosťami upravenými v týchto VOP;

            4.1.3     vyhlásenie, že všetky údaje uvedené Vykonávateľom DJAY sú pravdivé.

            4.1.4     overenie údajov osoby vystupujúcej za Vykonávateľa.

4.2       DJAY potom, ako obdrží záväznú objednávku, zašle nezáväznú ponuku Vykonávateľovi na registrovanú e-mailovú adresu a / alebo i sms notifikáciu na registrované telefónne číslo. Vykonávateľ sa zaväzuje, že do 24 hodín sa záväzne vyjadrí prostredníctvom svojho autorizovaného prihlásenia do svojho profilu na DJAY, či ponuku akceptuje. Ak sa Vykonávateľ do stanoveného termínu nevyjadrí, má sa za to, že ponuku neakceptuje.

4.3       Vykonávateľ, ktorý záväzne prijal ponuku sa zaväzuje, že na miesto výkonu poskytnutia služby príde v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 30 minút (prípadne podľa osobitnej dohody) pred dohodnutým termínom poskytnutia služby za účelom prípravy.

4.4       Vykonávateľ ktorý prijal ponuku sa zaväzuje poskytnúť službu v dohodnutom rozsahu, štýle a kvalite. Vykonávateľ je povinný rešpektovať autorské práva a iné práva spadajúce do duševného vlastníctva tretích osôb.

4.5       Vykonávateľ po vykonaní dohodnutej služby je oprávnený prevziať odmenu v dohodnutej výške od Objednávateľa za vykonanú službu, pričom je povinný o prevzatí odmeny vystaviť Objednávateľovi potvrdenie. Vykonávateľom a Objednávateľom podpísaný doklad o prijatí odmeny za vykonané služby je Vykonávateľ povinný uchovať počas nasledujúcich piatich rokov a na požiadanie DJAY tento bezodkladne predložiť v písomnej podobe (prípadne podľa požiadavky DJAY v naskenovanej podobe).

4.6       Vykonávateľ sa zaväzuje, že nebude počas výkonu služieb pre Objednávateľa pod vplyvom návykovej a / alebo psychotropnej látky.

4.7       V prípade, ak Vykonávateľ nemôže poskytnúť dohodnutú službu na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase z dôvodu dodatočného výskytu závažnej prekážky na jeho strane, je povinný, túto skutočnosť bezodkladne po vzniku prekážky brániacej mu poskytnúť dohodnutú službu, Objednávateľovi telefonicky oznámiť príslušnému managerovi DJAY. V prípade porušenia tejto povinnosti je Vykonávateľ povinný uhradiť DJAY zmluvnú pokutu vo výške päťnásobku svojej odmeny, ktorú by obdržal od Objednávateľa za riadne vykonanie služby. Nárok na náhradu škody týmto nie je dotknutý. DJAY prerozdelí výnos zo zmluvnej pokuty ako náhradu Objednávateľovi (vo forme kreditu) a pokrytie nevyhnutných nákladov spôsobených porušením povinností Vykonávateľom.

4.8       V prípade, ak Vykonávateľ neposkytne službu Objednávateľovi a to aj napriek tomu, že sa k tomu zaviazal prijatím ponuky, je povinný uhradiť DJAY zmluvnú pokutu vo výške päťnásobku svojej odmeny, ktorú by obdržal od Objednávateľa za riadne vykonanie služby. Nárok na náhradu škody týmto nie je dotknutý. DJAY prerozdelí výnos zo zmluvnej pokuty ako náhradu Objednávateľovi (vo forme kreditu) a pokrytie nevyhnutných nákladov spôsobených porušením povinností Vykonávateľom.

4.9       Vykonávateľ je po poskytnutí služby Objednávateľovi povinný vyplniť údajový formulár o danej službe, týkajúci sa najmä spokojnosti, platby odmeny a iné informácie v ňom obsiahnuté.

 

Článok V.
Sprostredkovateľský poplatok, kredit bonusy a zľavy

5.1       Sprostredkovateľský poplatok hradí Objednávateľ DJAY za poskytnuté služby podľa cenníka. Konečná výška sprostredkovateľského poplatku je uvedená aj v záväznej objednávke ešte pred jej zaslaním DJAY. Zaslaním záväznej prihlášky vyjadruje Objednávateľ súhlas s výškou sprostredkovateľského poplatku a zaväzuje sa ju uhradiť z kreditu.

5.2       DJAY vzniká nárok na sprostredkovateľský poplatok podľa cenníka momentom zaslania potvrdenej záväznej objednávky.

5.3       Objednávateľ si môže kúpiť kredit prostredníctvom služby TRUST pay.

5.4       Zaplatený kredit je nevratný a Objednávateľ ho môže použiť výhradne na zaplatenie sprostredkovateľského poplatku DJAY. DJAY je oprávnený jednostranne si započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi voči jeho kreditu.

5.5       DJAY je povinný vystaviť daňový doklad Objednávateľovi po zakúpení kreditu. Objednávateľ vyjadruje súhlas, aby mu DJAY vystavil elektronickú faktúru podpísanú elektronickým podpisom. Za zaplatenie kreditu sa považuje moment pripísania celkovej sumy poplatku na bankový účet DJAY.

 

Článok VI.
Zodpovednosť za škodu

6.1       Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.

6.2       Kto poruší svoju povinnosť zo Zmluvy (VOP), je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

6.3       Objednávateľ a Vykonávateľ berú na vedomie, že vzťah medzi Objednávateľom a Vykonávateľom vzniká a existuje nezávisle od DJAY a všetky práva a povinnosti z neho vyplývajúce oprávňujú a zaväzujú výlučne len Objednávateľa a Vykonávateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Za vzniknutú škodu alebo ujmu, ktorá vznikne Objednávateľovi pri výkone prác Vykonávateľom, zodpovedá výlučne len Vykonávateľ. DJAY neručí za splnenie záväzku Objednávateľa ako ani Vykonávateľa.

6.4       DJAY zodpovedá Objednávateľovi a / alebo Vykonávateľovi za škodu podľa čl. VI týchto VOP maximálne do výšky 1.000,00 EUR.

6.5       DJAY zodpovedá len za skutočnú škodu, nenahrádza ušlý zisk.

  

Článok VII.
Ochrana osobných údajov

7.1       Registrácia Objednávateľa a Vykonávateľa na internetovej stránke je podmienená potvrdením súhlasu s týmito VOP a súhlasu so spracovaním a poskytovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

7.2       DJAY spracúva osobné údaje Objednávateľa a Vykonávateľa výlučne za účelom sprístupnenia možnosti využívať služby a poskytnutia prác Vykonávateľom v rozsahu činností špecifikovaných podľa údajov z registračného formulára a plnenia svojich povinností vyplývajúcich z prijatia požiadavky Objednávateľa. DJAY ich využíva najmä pri riadnom a včasnom riešení požiadavky Objednávateľa a k dosiahnutiu spokojnosti Objednávateľa so sprístupnenými službami DJAY Poskytnuté osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú poskytnuté iným osobám okrem Vykonávateľa alebo Objednávateľa, a to výlučne za účelom poskytnutia služby DJAY a vykonania prác Vykonávateľom pre Objednávateľa.

  

Článok VIII.
Zánik zmluvného vzťahu

8.1       Zmluvný vzťah medzi DJAY a Objednávateľom sa končí odregistrovaním sa z internetovej stránky. Zaplatený kredit sa Objednávateľovi nevracia. Odregistrovať sa z portálu DJAY je možné až po splnení všetkých záväzkov a uskutočnení všetkých akcií, činností či splnení iných povinností, na ktoré sa zmluvná strana zaviazala.

8.2       Zmluvný vzťah medzi DJAY a Vykonávateľom sa končí odregistrovaním sa z internetovej stránky.

 

Článok IX.
Prenájom technických zariadení

9.1       DJAY (pre účely čl. IX VOP aj ako „Prenajímateľ“) je prenajímateľom hnuteľných technických zariadení podľa ponuky na svojej internetovej stránke.

9.2       Nájomca sa zaväzuje zaplatiť cenu nájomného a ďalších dohodnutých poplatkov v celku po skončení dohodnutej doby nájmu na základe faktúry vystavenej prenajímateľom.

9.3       Nájomca nie je povinný platiť nájomné po dobu, kedy nemohol predmet nájmu užívať pre potrebu opráv okrem prípadu, ak by nemožnosť užívania zavinil nájomca. Nájomca je povinný oznámiť potrebu opráv bezodkladne, inak je povinný zaplatiť nájomné v plnej výške.

9.4       Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať primerane jeho povahe a určeniu. Pri prevzatí predmetu nájmu je nájomca povinný preskúšať funkčnosť a spôsobilosť predmetu nájmu a oboznámiť sa so zásadami užívania a údržby podľa pokynov a predpisov výrobcu, poučiť o nich všetkých pracovníkov, ktorý budú obsluhovať predmet nájmu a tieto dodržiavať počas celej doby nájmu.

9.5       Nájomca sa zaväzuje starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda. Nájomca sa zaväzuje ohlásiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu vzniknuté poškodenie, stratu alebo zničenie predmetu nájmu. Nájomca berie na vedomie, že jeho povinnosť nahradiť škodu sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o zodpovednosti za škodu.

9.6       Nájomca nie je oprávnený predmet nájmu prenechať do užívania tretím osobám okrem svojich pracovníkov, v opačnom prípade je prenajímateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

9.7       Nájomca sa zaväzuje vyzdvihnúť predmet nájmu na začiatku nájmu a následne ho vrátiť v mieste sídla prenajímateľa a to do 15.00 hod. v posledný deň nájmu, prípadne v závislosti od osobitnej dohody. V prípade, ak si nájomca objedná od prenajímateľa odvoz zariadenia do sídla prenajímateľa, pokladá sa za vrátenie predmetu nájmu jeho odovzdanie poverenému pracovníkovi prenajímateľa. Cena dovozu a / alebo dovozu tvorí samostatnú časť dohody.

9.8       Nájomný vzťah zaniká uplynutím dohodnutej doby nájmu.

9.9       Pri skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Za opotrebenie prenajatej veci spôsobené riadnym užívaním nájomca nezodpovedá.

9.10      Ak nájomca vráti predmet nájmu až po uplynutí doby nájmu, je povinný platiť nájomné až do vrátenia veci. Ak je nájomca s vrátením veci v omeškaní, je povinný zaplatiť aj zmluvnú pokutu vo výške 15% z ceny denného nájomného, pokiaľ nedošlo k predĺženiu doby nájmu.

 

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1      Tieto VOP sú účinné od dňa 01.11.2013.

10.2      DJAY si vyhradzuje právo na jednostranné vykonanie akýchkoľvek zmien týchto VOP. Zmeny VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke.

10.3      Právne vzťahy medzi účastníkmi sa riadia týmito VOP a ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne aj príslušnými ustanoveniami iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde Slovenskej republiky v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku v platnom a účinnom znení.

10.4      V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

10.5      Objednávateľ, resp. Vykonávateľ vyjadruje súhlas s týmito VOP registráciou na internetovej stránke a zaväzuje sa dodržiavať jednotlivé ustanovenia VOP.

10.6      Neplatnosť niektorého ustanovenia VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia VOP.

10.7      Účastník zmluvného vzťahu (Vykonávateľ, Objednávateľ, resp. Nájomca, príp. iný účastník) udeľuje DJAY súhlas s posielaním, alebo sprístupnením faktúry (faktúr) elektronicky za poskytnuté plnenie na základe týchto VOP podľa § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov. DJAY môže posielať faktúru na elektronickú adresu účastníka zmluvného vzťahu, ktorú tento uviedol DJAY. Účastník zmluvného vzťahu je povinný bezodkladne písomne oznámiť DJAY akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä zmenu e-mailovej adresy. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej alebo sprístupnenej elektronicky musí byť zaručená elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo prostredníctvom elektronickej výmeny údajov, ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov alebo iným spôsobom zabezpečujúcim vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov. Elektronickou výmenou údajov sa rozumie prenos údajov elektronickou formou z počítača do počítača s využitím schválenej normy štruktúry odkazu elektronickej výmeny údajov. Odkaz elektronickej výmeny údajov pozostáva zo súboru dielov, štruktúrovaných na základe schválenej normy, vyhotovených vo formáte čitateľnom počítačom, ktoré môžu byť automaticky a nedvojzmyselne spracované.

10.8      Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry účastníkovi zmluvného vzťahu prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu. Ak účastník zmluvného vzťahu neobdrží elektronickú faktúru v obvyklej  dobe jej doručenia, je jeho povinnosťou nahlásiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu DJAY. Ak účastník zmluvného vzťahu nesplní túto oznamovaciu povinnosť, faktúra sa považuje za doručenú.